Районна избирателна комисия София 24


РЕШЕНИЕ
№ 252-НС
София, 01.12.2021

ОТНОСНО: Заявление за предоставяне на достъп до обществена информация от ГД „Боец – България Обединена с Една Цел“

На електронния адрес на Районната избирателна комисия в 24 ИР София е постъпило заявление за достъп до обществена информация с вх. № 394 – НС/18.11.2021 от ГД „Боец – България Обединена с Една Цел“, ЕИК 176949776, със седалище и адрес на управление гр. Видин.

В заявлението си сдружението изисква да бъдат предоставени документи и информация формулирана в четиринадесет въпроса както следва:

 1. Какво се случва с гласовете на хората гласували в 24 МИР на изборите на 14.11 парламент с номер 38 – Бойко Йорданов Атанасов? Изискваме информация за това кой, как и по какъв начин е отчел и/или преместил тези гласове подадени за него към друга категория, или към друг кандидат?
 2. Ако тези гласове бъдат обявени за невалидни, то какво се случва с правото на глас на тези хора?
 3. Кой носи отговорност и е допуснал заличен кандидат да бъде вписан в бюлетината и за него да бъде гласувано безпрепятствено?
 4. Какви са сроковете за корекция на корекция на бюлетините – в машините и на хартия и къде и как са определени тези срокове?
 5. Как този порок на изборите ще се отрази върху легитимността на изборите в 24 МИР и има ли основание за касиране на изборите в този район, след като е установено участие на кандидат-фантом?
 6. Защо пред СИК-овете, включително и в образците на бюлетини, които са залепени пред всеки СИК не е отбелязано, че този кандидат е заличен?
 7. При положение, че Избирателния кодекс изрично са посочени условията за невалидност на една бюлетина и настоящата ситуация не попада в нито една хипотеза, на какво основание тези бюлетини ще бъдат обявени за недействителни, ако бъдат обявени за такива?
 8. На какво основание гласовете за Бойко Атанасов са били отчетени за „не подкрепям никого", ако са отчетени по този начин и кой е взел това решение. Изискваме да ни се предостави решението, както и протокола от заседанието на органа, който е взел това решение, както и последвалите инструкции и указания за неговото изпълнение и прилагане.
 9. Как ЦИК, като орган носещ отговорност за организацията на изборите ще понесе отговорност за тази гавра с избирателите, с Бойко Атанасов, като заличен кандидат и неговият Инициативен комитет?
 10. Изискваме да ни бъдат представени всички документи - решения, указания, инструкции и т.н. касаещи участието и заличаването на Бойко Атанасов в изборите за парламент.
 11. Изискваме да ни бъдат предоставени всички документи – решения, указания, инструкции касаещи отчитането на гласовете за Бойко Атанасов по време на изборите, след приключване на изборният ден и отчитането им в крайните резултати от „Сиела Норма" АД, „Информационно обслужване" АД РИК 24 и ЦИК.
 12. Изискваме да ни бъдат представени всички протоколи и цялата кореспонденция между ЦИК, РИК 24, фирма „Сиела норма" АД и Информационно обслужване“ АД касаеща участието на Бойко Атанасов в изборите на 14.11.2021г. и отчитането на гласовете за него.
 13. Изискваме да ни бъдат представени всички протоколи от заседания на РИК 24 и ЦИК касаещи разглеждане на случая с Бойко Атанасов, неговото участие в изборите и отчитане на гласовете за него, включително особените мнения и към протоколите на РИК 24 и ЦИК.
 14. Изискваме да бъдем уведомени за общият брой на гласовете подадени за Бойко Йорданов Атанасов в 24 ИР София на изборите за народни представители под номер 38 в бюлетината, като ни бъдат предоставени и всички протоколи от СИК 24 ИК София, както и протокола на РИК 24 и всички придружаващи го документи след края на изборният ден.

         След запознаване с въпросите Районната избирателна комисия 24 ИР – София констатира следното.

 1. Отговорите на въпроси №№ 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 попадат извън предметния обхват на Закона за достъп до обществена информация дефиниран в чл. 2 ал. 1, чл. 9 – 11 ЗДОИ. С поставените въпроси заявителят изисква от РИК 24 – ИР София не обществена информация, а правно становище по редица проблеми, които го интересуват. По принцип производството по ЗДОИ не е за задаване на въпроси към задължените субекти по закона, а за отправяне на искания за предоставяне на конкретна информация, от която гражданите да могат да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти. Същото е посочено и в Решение № 9190 от 17.06.2019 г. по адм. д. № 10496/2018 на Върховния административен съд . В случая не сочи някаква конкретна информация, която да е създадена или съхранявана от РИК 24 ИР – София и която да може да бъде предоставен на заявителя. Поради това и намираме на въпроси №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Районната избирателна комисия не дължи отговор.
 2. По отношение на въпроси с № 1 и 4, както и въпроса за общия брой на гласовете подадени за Бойко Йорданов Атанасов в 24 ИР София поставен във въпрос № 14 РИК 24 ИР-София намира, че по принцип същите попадат в предметния обхват на Закона. Същевременно обаче тази информация не е налична в комисията, а вероятно нейното местонахождение е в Централната избирателна комисия. Поради това и на основание чл. 32 ал. 1 ЗДОИ въпросите по отношение на тази информация следва да се препратят към Централната избирателна комисия, а заявителят да се уведоми за това на посочения от него електронен адрес.
 3. По отношение на въпроси №№ 10, 11, 12, 13, както и № 14 по отношение на протоколите на СИК и РИК, Районната избирателна комисия намира, че доколкото касаят дейността ѝ те се отнасят до едни и същи документи, поради което трябва да се отговори общо.

Същите попадат в предметния обхват на Закона за достъп до обществена информация като се отнасят до официална и служебна информация по смисъла на чл. 10 и чл. 11 от ЗДОИ.

3.1 Официалната обществена информация касае решенията на РИК 24 ИР – София относно: регистрацията на инициативния комитет за издигане на  Бойко Йорданов Атанасов за независим кандидат за народен представител в изборите за Народно събрание на 14.11.2021г – Решение № 10-НС/25.09.2021г.; регистрацията в условията на незавършена проверка Бойко Йорданов Атанасов, като независим кандидат - Решение № 40-НС/12.10.2021г.; заличаване на Бойко Йорданов Атанасов, като независим кандидат, издигнат от  инициативен комитет – Решение № 48-НС/13.10.2021г.; Заличаване на инициативния комитет за издигане на независимия кандидат Бойко Йорданов Атанасов – Решение № 137-НС/10.11.2021г; относно постъпил сигнал от ЦИК – Решение № 219-НС/ПРВ/17.11.2021.

Официална е и информацията относно протоколите от заседанията на РИК 24 ИР-София, на които тези решения са приемани.

Тази информация се съхранява и е достъпна на интернет сайта на РИК 24 ИР-София. На основание чл. 26 ал. 1 т. 4 ЗДОИ същата следва да бъде предоставена на заявителя чрез посочване на интернет адресът им.

3.2 По отношение на искането за предоставяне на протоколите от СИК както и протокола от РИК касаещи изборите за народни представители на 14.11.2021г. поискани с въпрос № 14. Тази информация се съхранява и е достъпна на интернет сайта на Централната избирателна комисия, секция „Резултати“.

На основание чл. 26 ал. 1 т. 4 ЗДОИ същата следва да бъде предоставена на заявителя чрез посочване на интернет адресът им.

3.3 Служебната информация поискана от заявителя касае писмо с изх. № ПВРНС-15-22/3/20.10.2021 Централната избирателна комисия; писмо с рег. индекс № 138-НС/ПВР-21.10.2021 на Районна избирателна комисия в 24 ИР София; писмо с изх. № НС-15-795/25.10.21 г. Централната избирателна комисия; рег. инд. № 285-НС/ПВР- 11.11.2021 г. Районна избирателна комисия в 24 ИР София.

Предвид обществения интерес по темата намираме, че следва да бъде осигурен достъп до тези документи, които да бъдат предоставени на заявителя в електронен вариант на посочения от него електронен адрес

 1. Следва да се отчете и фактът, че РИК 24 ИР-София съществува до 5 декември 2021г.

С оглед на горното и на основание чл. 70, ал. 4 и чл. 72, ал. 1, т. 20 ИК, , както и чл. 2 ал. 1, чл. 3, ал. 1, чл. 9, чл. 10, чл. 11, чл. 26, ал. 2, чл. 28, ал. 2, чл. 34, ал. 1 ЗДОИ Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София

 

РЕШИ

 1. Не дължи отговор на въпроси №№ 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 от  заявление за достъп до обществена информация с вх. № 394 – НС/18.11.2021 от ГД „Боец – България Обединена с Една Цел“, ЕИК 176949776, като попадащи извън предметния обхват на Закона за достъп до обществена информация
 2. Препраща заявление за достъп до обществена информация с вх. № 394 – НС/18.11.2021 от ГД „Боец – България Обединена с Една Цел“, ЕИК 176949776 към Централната избирателна комисия относно въпроси с № 1 и 4, както и въпроса за общия брой на гласовете подадени за Бойко Йорданов Атанасов в 24 ИР София поставен във въпрос № 14
 3. Предоставя пълен достъп до обществена информация относно свои решения №№ 10-НС/25.09.2021г; 40-НС/12.10.2021г.; 48-НС/13.10.2021г.; 137-НС/10.11.2021г; 219-НС/ПРВ/17.11.2021г. както и до протоколите от заседанията, на които тези решения са приети, чрез посочване на интернет адреса, на който са публикувани
 4. Предоставя пълен достъп до протоколите от СИК както и протокола от РИК касаещи изборите за народни представители на 14.11.2021г. чрез посочване на интернет адреса, на който са публикувани;
 5. Предоставя пълен достъп до писмо с изх. № ПВРНС-15-22/3/20.10.2021 Централната избирателна комисия; писмо с рег. индекс № 138-НС/ПВР-21.10.2021 на Районна избирателна комисия в 24 ИР София; писмо с изх. № НС-15-795/25.10.21 г. Централната избирателна комисия; рег. инд. № 285-НС/ПВР- 11.11.2021 г. Районна избирателна комисия в 24 ИР София., който са се извърши чрез сканирането и изпращането им на посочения от заявителя електронен адрес

Срок за осигуряване на достъпа по исканата информация – 05.12.2021г.

Решението подлежи на обжалване чрез Централната избирателна комисия пред Административен съд – София-град, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Председател: Татяна Василева Александрова

Зам. председател: Георги Христов Кюркчиев

* Публикувано на 01.12.2021 в 17:23 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
   

Решения

 • № 252-НС / 01.12.2021

  относно: Заявление за предоставяне на достъп до обществена информация от ГД „Боец – България Обединена с Една Цел“

 • № 251-ПВР / 21.11.2021

  относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „СЕРДИКА“– СО

 • № 250-ПВР / 21.11.2021

  относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „ПОДУЯНЕ“– СО

всички решения