Районна избирателна комисия София 24 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 102-НС
София, 25.09.2022

ОТНОСНО: Жалба на сдружение „Институт за социална интеграция“ срещу Заповед № СОА22-РД09-1461 от 25.08.2022 г. на кмета на Столична община, с която се определят местата за поставяне на агитационни материали във връзка с изборите за народни представители, насрочени на 02.10.2022 г.

На 08.09.2022 г. в РИК в 24 ИР – София е постъпило Решение № АК-01-30/07.09.2022 г. на областния управител на област София (вх. № 149-НС/08.09.2022 г. на РИК в 24 ИР – София). С посоченото решение е оставена без разглеждане жалбата на сдружение „Институт за социална интеграция“ срещу Заповед № СОА22-РД09-1461 от 25.08.2022 г. на кмета на Столична община, с която се определят местата за поставяне на агитационни материали във връзка с изборите за народни представители, насрочени на 02.10.2022 г. и жалбата е изпратена на РИК в 23 ИР – София, РИК в 24 ИР – София и РИК в 25 ИР – София за разглеждане по компетентност.

В обстоятелствената част на Решение № АК-01-30/07.09.2022 г. на областния управител на област София се посочва, че със Заповед № СОА22-РД09-1461 от 25.08.2022 г. на кмета на Столична община и Приложение № 1 към същата са определени местата за поставяне на агитационни материали на територията на Столична община във връзка с изборите за народни представители, насрочени на 02.10.2022 г. В мотивите на Решение № АК-01-30/07.09.2022 г. на областния управител на област София се изтъква, че съгласно разпоредбата на чл. 72, ал. 1, т 20 от ИК, законодателят е възложил на РИК да разглежда всички жалби и сигнали за нарушения на изборния процес, в съответствие с правомощията си, сред които попадал и настоящия случай. Решение № АК-01-30/07.09.2022 г. на областния управител на област София се твърди, че поради тази причина Заповед № СОА22-РД09-1461 от 25.08.2022 г. на кмета на Столична община подлежала на обжалване пред РИК в 23 ИР – София, РИК в 24 ИР – София и РИК в 25 ИР – София. Именно поради тази причина въпросната жалба е препратена - съгласно чл. 31, ал. 2 АПК областния управител на област София, с Решение № АК-01-30/07.09.2022 г. на областния управител на област София (вх. № 149-НС/08.09.2022 г. на РИК в 24 ИР – София), е препратил на РИК в 24 ИР – София, жалбата на сдружение „Институт за социална интеграция“ срещу Заповед № СОА22-РД09-1461 от 25.08.2022 г. на кмета на Столична община, с която се определят местата за поставяне на агитационни материали във връзка с изборите за народни представители, насрочени на 02.10.2022 г.

РИК в 24 ИР – София е приела Решение № 70-НС от 12.09.2022 г. да се обжалва по съдебен ред, респ. да бъде повдигнат спор за компетентност пред компетентния съд във връзка с Решение № АК-01-30/07.09.2022 г. на Областния управител на област София. В изпълнение на решението РИК в 24 ИР – София е депозирала пред АССГ искане за разрешаване на спора за компетентност, касаещ жалба на сдружение „Институт за социална интеграция“ срещу Заповед № СОА22-РД09-1461 от 25.08.2022 г. на кмета на Столична община, с която се определят местата за поставяне на агитационни материали във връзка с изборите за народни представители, насрочени на 02.10.2022 г., тъй като РИК в 24 ИР – София е приела и това е обосновано подробно в искането до съда, че тя не е компетентен орган. Така е образувано адм. д. № 8480/2022 г. по описа на АССГ, 22 с-в. АССГ с Определение № 7343 от 23.09.2022 г. по адм. д. № 8480/2022 г. по описа на АССГ, 22 с-в е приел, че компетентен орган да разгледа и да се произнесе по жалбата на сдружение „Институт за социална интеграция“ срещу Заповед № СОА22-РД09-1461 от 25.08.2022 г. на кмета на Столична община, е РИК в 24 ИР – София. Определението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване.

В изпълнение на Определение № 7343 от 23.09.2022 г. по адм. д. № 8480/2022 г. по описа на АССГ, 22 с-в, РИК в 24 ИР – София счита, че е компетентен орган и следва да се произнесе по същество по Жалба на сдружение „Институт за социална интеграция“ срещу Заповед № СОА22-РД09-1461 от 25.08.2022 г. на кмета на Столична община.

На първо място, ИК се явява специален закон /lex specialis/ по отношение на жалби и сигнали срещу нарушения, като за неуредените случаи дерогира общите правила и основания за оспорване на административните актове по АПК. В конкретната хипотеза не може да се приеме, че районната избирателна комисия е по-горестоящ административен орган на Столична община, поради което не са приложими разпоредбите на глава шеста от АПК за оспорване на административните актове по административен ред, а специалния ред по ИК. Чл. 93 от АПК и конантната съдебна практика посочва, че нормите са приложими когато единният орган е подчинен на другия.

Предвид вменената компетентност на районната избирателна комисия е необходимо да се очертае разликата между компетентност и правомощия. Доколкото компетентността не са само правомощията с които органът разполага за решаване на определени въпроси, но и кръга от въпроси, с който административния орган е упълномощен да се занимава.

Според чл. 72, ал. 1, т. 20 от ИК, районната избирателна комисия разглежда всички жалби и сигнали за нарушения на изборния процес в съответствие с правомощията си.  Стриктното тълкуване на приложимата разпоредба води до извода, че районната избирателна комисия следва да разгледа /да се занимава с/ посочената жалба, като следи единствено за конкретни нарушения на изборния процес, спрямо вменените правомощия. При така разгледаната фактическа обстановка, не са налице конкретни нарушения на изборния процес с предоставени правомощия, както например е дадена конкретна възможноста да се укаже премахване на агитационни материали, поставени в нарушение на изборния кодекс.

В тази връзка следва да се обърне внимание, че изборното закодателство защитава конституционни признати права на гражданите като активното и пасивно избирателно право. Поради това, законодателният подход към нормативната уредба в тази област е изчерпателното изброяване на различните юридическите хипотези. Разширително тълкуване се допуска единствено в изрично посочените хипотези, като последната не е една от тях.

Освен горепосоченото, за пълнота е необходимо да се посочи, че дори да бяха вменени подобни правомощия, каквито не са налице, обжалваният административен акт, предвид неприложимостта на реда за оспорване на административните актове по административен ред, би се разглеждал за основания за незакосъобразност единствено при конкретни, подробни и изчерпателно посочени пороци, каквито оплаквания също не са налице. Същото важи и за правилността, целесъобразността на административния акт, доколкото при упражняването на дискреционна власт, Столична община е действала в условията на оперативна самостоятелност, като е избрала едно законосъобразно решение, пред други такива.

На следващо място, районната избирателна комисия следва да се съобразява с принципите на административния процес, а в конкретната фактическа обстановка с принципа за последователност и предвидимост, прокламиран в чл. 13 от АПК. Според последния, административните органи трябя да се съобразяват с установената практиктика при прилагане на закона и постигане на целите му. В тази връзка е необходимо решението да бъде съобразено с решенията на други районни избирателни комисии по същата фактическа и правна обстановка.

На основание чл. 70, ал. 1, т. 20 от ИК, Районната избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София

РЕШИ:

ОТХВЪРЛЯ жалба с рег. вх. № 149-НС от 08.09.2022 г. в от сдружение „Институт за социална интеграция“, заведена под № 7 от 25.09.2022 г. в Eлектронния публичен регистър на жалбите и сигналите, подадени до РИК и решенията по тях, поради липса на извършени нарушения на Изборния кодекс.

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Борислав Георгиев Ганчев

Секретар: Добри Тенчев Тенев

* Публикувано на 25.09.2022 в 18:28 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  3031 

Решения

 • № 165-НС / 05.10.2022

  относно: Разглеждане на писма от Столичен инспекторат във връзка с нарушения на чл. 183, ал. 3 от ИК

 • № 164-НС / 05.10.2022

  относно: Разглеждане на жалби и сигнали за сведение.

 • № 163-НС / 02.10.2022

  относно: Разглеждане на жалби и сигнали за сведение

всички решения