Районна избирателна комисия София 24 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 70-НС
София, 22.03.2023

ОТНОСНО: Назначаване на състава на подвижна секционна избирателна комисия в район „Подуяне“

В Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София е  постъпило писмо с рег.№175-НС/20.03.2023 г. от кмета на район „Подуяне“ за резултатите от проведени консултации за сформиране състав на ПСИК в район „Подуяне“ за произвеждане на изборите за Народно събрание, насрочени на 02 април 2023 г.

В хода на консултациите е постигнато съгласие между участвалите партии и коалиции по отношение на състава и ръководството на ПСИК в район „Подуяне“.

Към писмото са приложени всички изискуеми по чл. 91, ал. 4 и ал. 6 от ИК документи. Изпълнени са изискванията на чл. 91, ал. 8 и чл. 92, ал. 1, 3, 4 и 6 от ИК.

На основание чл. 70, ал. 4 ИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София

РЕШИ

Назначава състава на 1 (една) подвижна секционна избирателна комисия, състояща се от 7 (седем) членове, съгласно поименни предложения на кмета на район „Подуяне“, при спазване на разпределението на местата в ръководството и брой на членовете от всяка партия и коалиция, съгласно чл. 92, ал. 3 от ИК.

Поименният състав на ПСИК в район „Подуяне“ за произвеждане на изборите за Народно събрание насрочени на 02 април 2023 г., съставлява приложение – неразделна част от настоящото решение.

Издава удостоверения на назначените членове.

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Петър Цанков Георгиев

Секретар: Добри Тенчев Тенев

* Публикувано на 22.03.2023 в 19:50 часа

Календар

Решения

  • № 147-НС / 11.04.2023

    относно: Приемане на решение относно текст на писмо до Централната Избирателна Комисия във връзка с Писмо с Изх. № НС-15-469/07.04.2023 г., заведено в РИК-24 ИР - София с рег. индекс № 386-НС/08.04.2023 г., РИК-24 ИР – София

  • № 146-НС / 03.04.2023

    относно: Разглеждане на жалби и сигнали за сведение

  • № 145-НС / 03.04.2023

    относно: Потвърждаване списък на потвърдените Приемо-предавателни разписки със сработили контроли

всички решения