Районна избирателна комисия София 24 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 54-НС
София, 07.03.2023

ОТНОСНО: Назначаване на секционни избирателни комисии в район „Кремиковци“ и утвърждаване на списък с резервни членове.

В Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София е постъпило писмо, с рег. инд. 115-НС от 02.03.2023 г., от кмета на район „Кремиковци“ за резултатите от проведени консултации за сформиране състави на секционни избирателни комисии в район „Кремиковци“ за произвеждане на изборите за Народно събрание, насрочени за 02.04.2023 г.

 

В хода на консултациите е постигнато съгласие между участвалите партии и коалиции по отношение на състава и ръководствата на СИК в район „Кремиковци“. Към писмото са приложени всички изискуеми по чл. 91, ал. 4 и ал. 6 от ИК документи. Изпълнени са изискванията на чл. 91, ал. 8 и чл. 92, ал. 1, 3, 4 и 6 от ИК.

 

На основание чл. 70, ал. 4 и във връзка с чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 89, ал. 1 и чл. 91, ал. 11 от ИК и Решение № 1683 – НС от 16.02.2023 на Централна избирателна комисия,  Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София

 

РЕШИ

1. Назначава съставите на 28 (двадесет и осем) секционни избирателни комисии, състоящи се от по 7 (седем) членове, съгласно поименни предложения на кмета на район „Кремиковци“, при спазване на разпределението на местата в ръководствата и брой на членовете от всяка партия и коалиция, съгласно решения № 11-НС от 15.02.2023 г. и 16-НС от 20.02.2023 г. на Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София.

2. Поименните състави на СИК в район „Кремиковци“ за произвеждане на изборите за Народно събрание, насрочени за 02.04.2023 г., съставляват приложение - неразделна част от настоящото решение.

3. Утвърждава списъка с резервни членове на СИК, представен с предложението на кмета.

4. Издава удостоверения на назначените членове.

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Петър Цанков Георгиев

Секретар: Добри Тенчев Тенев

* Публикувано на 07.03.2023 в 18:55 часа

Календар

Решения

  • № 147-НС / 11.04.2023

    относно: Приемане на решение относно текст на писмо до Централната Избирателна Комисия във връзка с Писмо с Изх. № НС-15-469/07.04.2023 г., заведено в РИК-24 ИР - София с рег. индекс № 386-НС/08.04.2023 г., РИК-24 ИР – София

  • № 146-НС / 03.04.2023

    относно: Разглеждане на жалби и сигнали за сведение

  • № 145-НС / 03.04.2023

    относно: Потвърждаване списък на потвърдените Приемо-предавателни разписки със сработили контроли

всички решения