Районна избирателна комисия София 24 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 137-НС
София, 02.04.2023

ОТНОСНО: Установена несъвместимост на член на СИК

Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София, въз основа на постъпило писмо с вх. № 270-НС/30.03.2023 г. от кмета на район „Слатина" с искане за промени в съставите на СИК, е взела Решение № 104-НС/30.03.2023. С така посоченото решение са освободени членове на секционни избирателни комисии в район „Слатина“ Столична община, посочени в списък – Приложение №1 към решението. За секция 244607006 в район „Слатина“ е освободен като член Христо Петров Петров, с ЕГН ....................., като на негово място е назначен за член Стефан Георгиев Георгиев, ЕГН .

При извършена проверка в регистъра на РИК се установява несъвместимост по отношение на назначения Стефан Георгиев Георгиев, ЕГН ..............., който е регистриран като кандидат за народен представител в РИК 06 – Враца, в листата на ПП „Вън от ЕС и НАТО“. Съгласно чл.66, ал.1, т.1 ИК, докато заема длъжността си, член на районна избирателна комисия не може да бъде кандидат, съпруг на кандидат или да се намира във фактическо съжителство с кандидат за съответен вид избор. Съгласно лл. 96 ИК, за членовете на секционната избирателна комисия се прилагат ограниченията по чл. 66 ИК.

На основание чл. 70, ал. 4, чл. 72, ал. 1, т. 4 и т. 5 и във  връзка с чл. 51, ал. 2 от ИК, Районната избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София.

РЕШИ

Освобождава като член на секционна избирателна комисия 244607006 в район „Слатина“ – Столична Община Стефан Георгиев Георгиев, ЕГН ........................

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Петър Цанков Георгиев

Секретар: Добри Тенчев Тенев

* Публикувано на 02.04.2023 в 15:37 часа

Календар

Решения

  • № 147-НС / 11.04.2023

    относно: Приемане на решение относно текст на писмо до Централната Избирателна Комисия във връзка с Писмо с Изх. № НС-15-469/07.04.2023 г., заведено в РИК-24 ИР - София с рег. индекс № 386-НС/08.04.2023 г., РИК-24 ИР – София

  • № 146-НС / 03.04.2023

    относно: Разглеждане на жалби и сигнали за сведение

  • № 145-НС / 03.04.2023

    относно: Потвърждаване списък на потвърдените Приемо-предавателни разписки със сработили контроли

всички решения