Районна избирателна комисия София 24 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 121-НС
София, 31.03.2023

ОТНОСНО: Поставени агитационни материали на територията на няколко района в 24 ИР – София

В РИК в 24 ИР – София е постъпила Жалба с Вх. № 289-НС/31.03.2023 г. от 11:54 ч. от Николай Белалов. Жалбата е заведена под № 7 от 31.03.2023 г. в Електронния публичен регистър на жалбите и сигналите, подадени до РИК и решенията по тях. Жалбоподателят твърди, че вече е бил подал по електронен път подобна жалба преди една седмица, но след служебно извършена справка, не е постъпила такава жалба.

В жалбата се твърди, че:

 1. В Район „Възраждане“, СО, са разпространени плакати и билбордове на ПП „Възраждане“ в нарушение на чл. 183, ал. 2 ИК
 2. В Район „Оборище“ и район „Възраждане“, СО, са поставени плакати на ПП „Възраждане“ и други ПП и КП в нарушение на чл. 183, ал. 3 ИК;
 3. В Район „Сердика“ са поставени агитационни материали в нарушение на ИК.

Във връзка с твърдените нарушения РИК в 24 ИР – София намира следното:

 1. По отношение на първото посочено нарушение в жалбата е образувана проверка в състав: Петър Георгиев, Председател на Районна избирателна комисия в 24 изборен район, и Иван Иванов, член на Районна избирателна комисия в 24 изборен район.

Установено бе, че агитационният материал е съществуващ към момента на проверката и е разположен на „билборд“ на бул. „Стамболийски“ и ул. „Опълченска“, до Мол  София. Съгласно Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община, тези рекламни съоръжения не са собственост на СО, а разрешения за поставянето им се издава на лица и фирми, заявили искане и изпълнили процедурата по чл. 24-26а от Наредбата. Видно от представеният с жалбата снимков материал, собственик на билборда е търговско дружество, чийто предмет на дейност е предоставянето на услуги по външна реклама. В този смисъл, налице са търговски отношения по наемане на рекламни площи – частна собственост, които не са предмет на регулация от цитираната заповед на кмета на СО, а представляват търговски отношения. Компетенции за проверка, във връзка с разходването на средства в хода на предизборната кампания, са възложени на Сметната палата.

Не може да бъде споделено твърдението на жалбоподателя, че записът върху агитационния материал „Купуването и продаването на гласове е престъпление“ не съответства на изискването той да заема минимум 10 % от площта на агитационния материал, както и не е поставен в отделно поле. От проверката на място, снимки за които са представени към протокола за проверка, се установи, че са спазени изискванията на чл. 183, ал. 2 ИК. Информацията „Купуването и продаването на гласове е престъпление“ е разподелена на не по-малко от 10 на сто от лицевата площ на агитационния материал. Отделно от това информацията „Купуването и продаването на гласове е престъпление“ е обособена в отделно поле и е ясно видима.

 1. По отношение на второто посочено нарушение в жалбата в последната се посочва, че плакати на определени политически партии/коалиции от партии са поставени на афишни колони в район „Възраждане“ и район „Оборище“, но не се посочва мястото на колоните, а в същото време от снимките не става ясно къде точно са направени. Липсата на посочване на точно и конкретно място на извършване на нарушението поставя в обективна невъзможност РИК в 24 – ИР София да извърши проверка и да установи налице е нарушение или не.
 2. По отношение на третото посочено нарушение в жалбата следва да се изтъкне, че представения към жалбата снимков материал изобразява номер 25, името Демократична България и слоган Довери се на разума. В настоящите избори насрочени за 02.04.2023 г. този номер не се отнася до Партия или коалиция от партии Демократична България. Очевидно е, че става въпрос за миналогодишните избори за НС от 02.10.2022 г. и тази фактическа обстановка не е актуална към настоящия момент, а така също не е значима по никакъв начин за изборите за НС насрочени за 02.04.2023 г.

 

Поради гореизложеното:

РЕШИ:

ОТХВЪРЛЯ Жалба с Вх. № 289-НС/31.03.2023 г. от 11:54 ч. от Николай Йорданов Белалов – наблюдател на Сдружение „Институт за социална интеграция“, заведена под № 7-НС от 31.03.2023 г. в Електронния публичен регистър на жалбите и сигналите, подадени до РИК и решенията по тях, поради липса на извършени изборни нарушения на чл. 183 от Изборния кодекс.

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Петър Цанков Георгиев

Секретар: Добри Тенчев Тенев

* Публикувано на 31.03.2023 в 19:01 часа

Календар

Решения

 • № 147-НС / 11.04.2023

  относно: Приемане на решение относно текст на писмо до Централната Избирателна Комисия във връзка с Писмо с Изх. № НС-15-469/07.04.2023 г., заведено в РИК-24 ИР - София с рег. индекс № 386-НС/08.04.2023 г., РИК-24 ИР – София

 • № 146-НС / 03.04.2023

  относно: Разглеждане на жалби и сигнали за сведение

 • № 145-НС / 03.04.2023

  относно: Потвърждаване списък на потвърдените Приемо-предавателни разписки със сработили контроли

всички решения