Районна избирателна комисия София 24 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 100-НС
София, 29.03.2023

ОТНОСНО: Разглеждане на сигнал във връзка с нарушения на чл. 183, ал.3 от ИК

В Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София е постъпил сигнал от Илия Петров Горанов, с вх. № 248/29.03.2023 г. от деловодния регистър на РИК в 24 ИР-София, заведен под номер 5 в 11.50 ч. на 29.03.2023 г. в регистъра на жалбите и сигналите на РИК в 24 ИР-София.

В сигнала са изложени твърдения за нарушения, свързани с агитационни материали. Посочено е, че на 29.03.2023 г. на територията на гр.София, район „Оборище“, на ъгъла на ул. Сър Стивън Рънсиман и бул. Янко Сакъзов, е забелязан предизборен агитационен материал на ПП „Истината и само истината“, който според подалото сигнала лице нарушава разпоредбата на чл.183, ал.4 ИК, защото „застрашава живота и здравето на гражданите и накърнява добрите нрави, като призовава към саморазправа“, както и „използва религиозни символи“. Приложено е снимка, от която може да се направи обосновано предположение, че агитационният материал е залепен върху контейнер за събиране на битови отпадъци.

На 29.03.2023 г. беше извършена проверка от представители на РИК в 24 ИР-София. По време на проверката беше констатирано, че на ъгъла на ул. Сър Стивън Рънсиман и бул. Янко Сакъзов върху 4 (четири) броя контейнери за събиране на битов отпадък са разположени общо 7 (седем) броя плакати на ПП „Истината и само истината“, които са поставени извън разрешените за целта места, определени със Заповед  № СОА23-РД09-600/23.02.2023 г. на Кмета на Столична Община. При обход на района от представители на РИК в 24 ИР-София беше констатирано допълнително, че плакат на ПП „Истината и само истината“ е разположен върху един брой контейнер за събиране на битов отпадък, находящ се срещу входа на супермаркет „Фреш Маркет“ на на ул. Сър Стивън Рънсиман. Същият е поставен извън разрешените за целта места, определени със Заповед  № СОА23-РД09-600/23.02.2023 г. на Кмета на Столична Община. Съставен беше констативен протокол, подписан от извършилите проверката представители на РИК в 24 ИР-София, към който се прилага и направен снимков материал.

Съгласно чл.184, ал.4 ИК, забранява се използването на агитационни материали, които които застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинската и държавната собственост и безопасността на движението, както и на материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите. В агитационните материали се забранява използването на герба или знамето на Република България или на чужда държава, както и религиозни знаци или изображения.Не се констатира, че така поставеният и визиран в сигнала материал застрашава живота и здравето на гражданите, частната, общинската и държавната собственост и безопасността на движението. От друга страна с материала чрез отправения призив за „унищожение“ на паразитната сатанинска политическа класа и система в България може да се приеме, че се накърняват добрите нрави, поради което е налице нарушение на чл.184, ал.4 ИК.

 

На основание чл.70, ал.4 и във връзка с 186 ал.1 от ИК, Районната избирателна комисия в 24 изборен район-София

РЕШИ

УСТАНОВЯВА нарушение на чл.183,  ал. 3 и ал.4 ИК.

УКАЗВА на кмета на район „Оборище" - СО да премахне поставените в нарушение на чл.183, ал.3 и ал.4 ИК агитационни материали, описани по-горе в настоящото решение.

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Петър Цанков Георгиев

Секретар: Добри Тенчев Тенев

* Публикувано на 29.03.2023 в 17:29 часа

Календар

Решения

  • № 147-НС / 11.04.2023

    относно: Приемане на решение относно текст на писмо до Централната Избирателна Комисия във връзка с Писмо с Изх. № НС-15-469/07.04.2023 г., заведено в РИК-24 ИР - София с рег. индекс № 386-НС/08.04.2023 г., РИК-24 ИР – София

  • № 146-НС / 03.04.2023

    относно: Разглеждане на жалби и сигнали за сведение

  • № 145-НС / 03.04.2023

    относно: Потвърждаване списък на потвърдените Приемо-предавателни разписки със сработили контроли

всички решения