Районна избирателна комисия София 24 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 89-НС
София, 21.09.2022

ОТНОСНО: Назначаване на състава на подвижна секционна избирателна комисия в район „Искър“, Столична община.

В Районната избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София е постъпило писмо с рег. вх. № 236-НС/21. 09. 2021 г. от секретаря на район „Искър“ за резултатите от проведени консултации за сформиране състав на ПСИК в район „Искър“ за произвеждане на изборите за Народно събрание, насрочени на 02 октомври 2022 г.

В хода на консултациите е постигнато съгласие между участвалите партии и коалиции по отношение на състава и ръководството на ПСИК в район „Искър“.

Към писмото са приложени всички изискуеми по чл. 91, ал. 4 и ал. 6 от ИК документи. Изпълнени са изискванията на чл. 91, ал. 8 и чл. 92, ал. 1, 3, 4 и 6 от ИК.

На основание чл. 70, ал. 4 Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София

 

РЕШИ:

 

Назначава състава на 1 (една) подвижна секционна избирателна комисия, състояща се от 7 (седем) членове, съгласно поименни предложения на секретаря на район „Искър“, при спазване на разпределението на местата в ръководството и брой на членовете от всяка партия и коалиция, съгласно чл. 92, ал. 3 от ИК.

Поименният състав на ПСИК в район „Искър“ за произвеждане на изборите за Народно събрание, насрочени на 02 октомври 2022 г., съставлява приложение - неразделна част от настоящото решение.

Издава удостоверения на назначените членове.

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Борислав Георгиев Ганчев

Секретар: Добри Тенчев Тенев

* Публикувано на 21.09.2022 в 19:07 часа

Календар

Решения

  • № 163-НС / 02.10.2022

    относно: Разглеждане на жалби и сигнали за сведение

  • № 162-НС / 02.10.2022

    относно: Разглеждане на постъпили жалби и сигнали

  • № 161-НС / 02.10.2022

    относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Средец“ Столична община.

всички решения