Районна избирателна комисия София 24 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 111-НС
София, 27.09.2022

ОТНОСНО: Поставени агитационни материали на територията на район „Оборище“ – Столична община в нарушение на изискванията на Изборния кодекс

В Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София е постъпила жалба с вх. № 251-НС от 23.09.2022 г. в 11:30 ч. от Николай Йорданов Белалов – наблюдател на Сдружение „Институт за социална интеграция“, регистриран с Решение № 1354-НС от 31.08.2022 г. на Централната избирателна комисия. Жалбата е заведена под № 6 от 23.09.2022 г. в Eлектронния публичен регистър на жалбите и сигналите, подадени до РИК и решенията по тях. С жалбата се сезира РИК в 24 ИР – София за поставен „пропаганден материал“, който според жалбоподателя не съответства на Заповед № СОА22-РД-09-1461/25.08.2022 г. на кмета на Столична община, поради неправилно поставяне, а именно – на витрината на клубно помещение на ПП ГЕРБ. Според жалбоподателя, горецитираната заповед е нарушена, тъй като в Приложение № 1 към същата не е изрично посочен адресът, на който се намира клубът на ПП ГЕРБ, находящ се на бул. „Княз Александър Дондуков“ в гр. София.

С цел пълно изясняване на случая на 24.09.2022 г. е извършена проверка на място от двама членове на РИК в 24 ИР София, обективирана в Констативен протокол от 24.09.2022 г. При извършената проверка се установи, че визираните в жалбата агитационни материали са поставени от вътрешната страна на витрина на помещение, представляващо клуб на ПП ГЕРБ, находящо се на бул. „Княз Александър Дондуков“. Констатира се обаче, че липсват данни за ползвателя и правното основание, на което се осъществява фактическото държане на имота. Поради това с Решение № 103-НС от 25.09.2022 г. е отложено произнасянето по жалбата и е решено да се извърши допълнителна проверка за това.

С писмо от 26.09.2022 г. в РИК в 24 ИР София е предоставен Договор за предоставяне на имот – частна общинска собственост на общинско ръководство на политическа партия с № РО522-ДГ56-6/09.02.2022 г., сключен между Столична община – Район „Оборище“ (собстнетик на имота съгласно Акт за общинска собственост № 1281/23.12.2018 г., вписан под № 97, том CXCVIII, вх. Рег. № 84361/12.12.2018 г.) и Политическа партия „ГЕРБ“ (ЕИК 175248466, със седалище и адрес на управление: гр. София, Р-н Триадица, НДК, Административна сграда, ет. 17, представлявана от пълномощника Николай Николаев Попов – районен ръководител на ПП „ГЕРБ“ за р-н Оборище, преупълномощен с пълномощно № КО-Г-069/11.08.2020 г. от Тодор Славев Кръстев – областен координатор на ПП „ГЕРБ“ за област София – град, упълномощен с пълномощно № КО-Г-033/07.08.2022 г. от Бойко Методиев Борисов – председател и представляващ ПП „ГЕРБ“). Видно от Договора, предоставеният общински имот, находящ се на адрес: ул. „Панайот Волов“ № 7А, ет. 0 /партер/, с вход откъм бул. „Княз Александър Дондуков“, ще се използва за клуб на общинското ръководство на ПП ГЕРБ, като същата има право да използва помещението за осъществяване на дейността на партията. Договорът е в сила от датата на подписването му.

Видно от приложения към жалбата и създаден при проверката снимков материал, агитационните материали, визирани в жалбата, съдържат всички изискуеми от ИК реквизити, и са поставени съгласно изискванията на чл. 183, ал. 3, предлож. посл. от ИК.

При така установената фактическа обстановка и на основание чл. 70 ал. 4, чл. 72, ал. 1, т. 20 от ИК, РИК в 24 ИР София

 

РЕШИ:

 

ОТХВЪРЛЯ жалба с вх. № 251-НС от 23.09.2022 г. в 11:30 ч. от Николай Йорданов Белалов – наблюдател на Сдружение „Институт за социална интеграция“, заведена под № 6-НС от 23.09.2022 г. в Eлектронния публичен регистър на жалбите и сигналите, подадени до РИК и решенията по тях, поради липса на извършени изборни нарушения на чл. 183 от Изборния кодекс.

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Борислав Георгиев Ганчев

Секретар: Добри Тенчев Тенев

* Публикувано на 27.09.2022 в 17:27 часа

Календар

Решения

  • № 165-НС / 05.10.2022

    относно: Разглеждане на писма от Столичен инспекторат във връзка с нарушения на чл. 183, ал. 3 от ИК

  • № 164-НС / 05.10.2022

    относно: Разглеждане на жалби и сигнали за сведение.

  • № 163-НС / 02.10.2022

    относно: Разглеждане на жалби и сигнали за сведение

всички решения