Районна избирателна комисия София 24 МИР


РЕШЕНИЕ
№ 1-НС
София, 13.08.2022

ОТНОСНО: Организацията на заседанията и начин на вземане, номерация и обявяване на решенията на Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София.

 

 

На основание чл. 70, ал. 4, вр. с чл. 72, ал. 2 ИК, както и на основание Решение № 1213-НС/05.08.2022 г. на ЦИК, Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София

 

Р Е Ш И:

       I. Ред за свикване на заседанията и начин на приемане на решенията на районната избирателна комисия (РИК)

  1. Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София (РИК в 24 ИР – София) приема своите решения на заседания. Заседанията на РИК в 24 ИР – София, се провеждат в сградата на комисията. Проектът за дневния ред на заседанието се публикува предварително и на интернет страницата на комисията.
  2. По решение на РИК в 24 ИР – София, заседанията могат да се провеждат и в друга сграда.
  3. Заседанията на комисията са законни, когато на тях присъстват повече от половината от нейните членове.
  4. За заседанията на комисията се съставя протокол, който се подписва от председателя и секретаря и се публикува на страницата на РИК в 24 ИР – София в интернет при спазване на Закона за защита на личните данни.
  5. Заседанията на РИК в 24 ИР – София са присъствени и се излъчват в реално време в интернет чрез интернет страницата на комисията.
  6. Заседанията на РИК в 24 ИР – София, се свикват и ръководят от председателя, а когато той отсъства – от определен от него заместник-председател.
  7. Членовете на РИК в ИР 24 – София се уведомяват за датата и часа на провеждане на заседанието и проекта на дневен ред чрез публикуване на съобщение на интернет страницата на Комисията и по телефон или електронна поща. При промяна на датата или часа на свикано заседание членовете на комисията се уведомяват чрез публикуване на съобщение на интернет страницата, по телефона и по електронната поща.
  8. Заседания на РИК в 24 ИР – София, може да се насрочват и чрез уведомяване на членовете на предходното заседание.
  9. Председателят открива заседанието, ако присъстват повече от половината от всички членове. В случай че в насрочения час не е налице кворум, председателят отлага заседанието с 15 минути. След откриване на заседанието комисията определя един от членовете, който да извършва броенето на гласовете.
  10. Проверка на кворума се извършва след всяка почивка или след прекъсване на заседанието, както и със самото гласуване. Проверка на кворума се извършва и когато член изрази мнение, че в залата не е налице необходимият кворум.
  11. Председателят прекъсва заседанието, когато в залата не присъстват повече от половината от членовете на комисията.
  12. В началото на заседанието комисията по предложение на председателя приема дневен ред за заседанието.
  13. След приемане на дневния ред в него могат да бъдат включени за обсъждане и други въпроси по решение на комисията.
  14. Председателят на комисията ръководи заседанието и дава думата за изказвания. Членовете на комисията се изказват, след като председателят им предостави думата. Думата се иска от място с вдигане на ръка. Председателят определя поредността на изказванията по реда на заявяванията им.
  15. По процедурни въпроси думата се дава веднага. Процедурното предложение се прави, без да се засяга същността на обсъждания въпрос и се поставя веднага на гласуване, без да се обсъжда.
  16. Когато се нарушава редът в залата, с което се пречи на работата на членовете на комисията, или когато важни причини налагат, председателят може да прекъсне заседанието за определено време.
  17. При разглеждане на проектите за решения на комисията, се обсъждат проектът за решение на докладчикът, както и проектът на друг член на комисията, ако има изготвен такъв. Членовете на комисията могат да обосновават направените от тях предложения и съображения по обсъждания въпрос.
  18. Когато изказващият се отклонява от обсъждания въпрос, председателят го предупреждава и ако нарушението продължи или се повтори, му отнема думата.
  19. Всеки член на комисията има право на лично обяснение, когато в изказване по време на заседанието е засегнат лично или поименно.
  20. След изчерпване на изказванията, председателят обявява разискванията за приключени.
  21. След приключване на разискванията председателят обявява процедура по гласуване. От започването на процедурата по гласуване до приключването й не се допускат изказвания.
  22. Когато има две или повече предложения, те се гласуват по реда на постъпването им.
  23. Решенията на Комисията се приемат с гласуване. Проектът за решение се гласува, след като комисията изслуша доклада на докладчика, проектът на друг член на комисията, ако е постъпил такъв, както и становищата на членовете на комисията.
  24. Решенията на комисията се вземат с явно гласуване.
  25. Гласуването е лично. Гласува се „за“ или „против“. Не се допуска гласуване „въздържал се“. Гласуването се извършва с вдигане на ръка.
  26. Председателят обявява резултатите от гласуванията.
  27. Предложението се смята за прието, ако за него са гласували не по-малко от 2/3 от присъстващите членове.
  28. Когато процедурата по гласуването или резултатът от него бъдат оспорени от член на комисията веднага след приключването му, председателят го подлага на повторно гласуване. Резултатът от повторното гласуване е окончателен.
  29. Когато РИК в 24 ИР – София при приемане на решенията си не е постигнала необходимото мнозинство от 2/3 от присъстващите членове, е налице решение за отхвърляне по смисъла на чл. 70, ал. 4, изречение второ ИК. В този случай в мотивите на решенията се изписва кратко описание на предложението за решение и изложените съображения против, присъствалите членове и поименно начинът на гласуването им. В диспозитива се посочва, че е налице решение за отхвърляне по смисъла на чл. 70, ал. 4, изр. второ ИК.
  30. При отмяна на решението по т. 29, РИК в 24 ИР – София постановява ново решение, което се приема с мнозинство повече от половината от членовете ѝ.
  31. Решенията и протоколите се подписват от председателя и секретаря. Когато един от тях отсъства, решенията и протоколите се подписват от заместник-председател.
  32. Когато отсъстват и председателят, и секретарят, решенията, протоколите, удостоверенията и текущата кореспонденция се подписват от определен заместник-председател и от определен с решение на комисията член, предложени от различни партии и коалиции.
  33. Решенията и протоколите на РИК в 24 ИР – София се подпечатват с печата й.
  34. На заседанията на РИК в 24 ИР – София може да присъстват застъпници, представители на партии, коалиции и инициативни комитети, които са регистрирали кандидати, наблюдатели и представители на средствата за масово осведомяване. Изказаните становища, мнения и възражения се записват в протокола.
  35. РИК в 24 ИР – София поддържа интернет страница, на която публикува незабавно решенията си, пълните протоколи от заседанията си, предварителните и окончателните резултати от изборите в съответния район, включително от машинното гласуване, сканираните протоколи на секционните избирателни комисии и други документи и данни. На интернет страницата на комисията се публикуват и всички публични регистри при спазване изискванията за защита на личните данни.
  36. РИК в 24 ИР – София публикува на интернет страницата си видеозапис (архив) от заседанията на комисията незабавно след приключване на съответното заседание.

       II. Обявяване на решения

  1. Взетите от комисията решения имат единна последователна номерация с арабски цифри, като след съответната цифра се поставя тире и се добавя съкращението „НС“.
  2. Решенията на комисията се обявяват на Информационно табло в сградата, в която се помещава и чрез публикуване на интернет страницата на комисията. Таблото се обозначава с надпис: „ИНФОРМАЦИОННО ТАБЛО НА РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ В ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТИ ИЗБОРЕН РАЙОН – СОФИЯ”.
  3. РИК в 24 ИР – София обявява решенията си в деня на приемането им чрез поставяне на таблото по т. 2. На екземплярите от решенията се отбелязват датата и часът на поставянето им. Екземплярите от обявените решения се свалят не по-рано от три дни от поставянето, като върху тях се отбелязва датата и часът на свалянето. Поставянето и свалянето се удостоверяват с подписите на най-малко двама от членовете на комисията, предложени от различни партии и коалиции. Свалените екземпляри се съхраняват в архива на комисията. Всички решения се публикуват незабавно и на интернет страницата на комисията.
  4. Срокът за обжалване на решенията на РИК в 24 ИР – София започва да тече от по-късното по ред обявяване/публикуване.

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Борислав Ганчев/

 

СЕКРЕТАР:

/Добри Тенев/

Председател: Борислав Георгиев Ганчев

Секретар: Добри Тенчев Тенев

* Публикувано на 13.08.2022 в 14:50 часа

Календар

Решения

  • № 165-НС / 05.10.2022

    относно: Разглеждане на писма от Столичен инспекторат във връзка с нарушения на чл. 183, ал. 3 от ИК

  • № 164-НС / 05.10.2022

    относно: Разглеждане на жалби и сигнали за сведение.

  • № 163-НС / 02.10.2022

    относно: Разглеждане на жалби и сигнали за сведение

всички решения