Районна избирателна комисия София 24 ИР


РЕШЕНИЕ
№ 44
София 24 ИР, 21.05.2019

ОТНОСНО: Разглеждане на предложение за регистрация на застъпници от ИК Ваня Руменова Григорова

В Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти район - София  е постъпило  заявление с вх. № 174/21.05.2019 г. за регистрация на  двама  застъпника на ИК Ваня Руменова Григорова, чрез Галина  Илиева Гайдарова – пълномощник на Боряна Янакиева Холевич - Маджарова, в качеството си на председател на ИК Ваня Руменова Григорова. Заявлението е 1 по ред и е вписано с вх. № 174 на 21.05.2019 г., в 11:50 часа във Входящ  Регистър  на заявени за регистрация  застъпници и заместващи застъпници в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени  на 26.05.2019 г. на РИК в 24 район - София.

Към заявлението са приложени: един брой пълномощно, списък на предложените двама застъпници на кандидатска листа на ИК Ваня Руменова Григорова и декларация по чл.3, ал.3, чл.117, ал.3 и чл.120, ал.3 във връзка с чл.118, ал.1,2 и 3 от ИК. Списъкът е представен на хартиен насител и на електронен носител. 

Броят на заявените застъпници не превишава броя секции в 24 район.

На основание чл. 72, ал.1 т.15 , чл.118, ал.1 и 2 и чл.117, ал.4 от ИК от Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти район - София 

 

РЕШИ:

 

1.РЕГИСТРИРА двама застъпника на ИК Ваня Руменова Григорова в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени на 26.05.2019 г. за 24 район – София.

2.Регистрираните застъпници се вписват в електронния регистър на Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти район – София.

3.Издава удостоверения на регистрираните застъпници. 

 

Решението подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.       

Председател: Валери Владимиров Цолов

Секретар: Благомира Димитрова Андонова

* Публикувано на 21.05.2019 в 17:42 часа

Календар

Решения

  • № 110 / 26.05.2019

    относно: Разглеждане на жалби и сигнали

  • № 109 / 26.05.2019

    относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Сердика“– СО

  • № 108 / 26.05.2019

    относно: Промени в съставите на секционни избирателни комисии в район „Слатина“– СО

всички решения